ประวัติความเป็นมา

ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมา

ชื่อหน่วยงาน   หน่วยตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ที่ตั้ง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  เลขที่  744  ถนนสุรนารายณ์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  30000  โทรศัพท์  0  4423  3000  ต่อ  1800,  1810  และ  1820  โทรสาร  0  4423  3079

ประวัติความเป็นมา

สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  17  สิงหาคม  พ.ศ. 2519  ได้มีมติกำหนดให้ส่วนราชการที่เป็นกระทรวง  ทบวง  กรม  และส่วนราชการที่เทียบเท่า  รวมถึงจังหวัดทุกจังหวัดมีตำแหน่ง  อัตรากำลังเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการหรือของจังหวัดโดยเฉพาะ โดยให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วน-ราชการหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี และให้กระทรวงการคลังเป็นผู้รับผิดชอบในการฝึกอบรม  ซึ่งผู้ตรวจ-สอบภายในถือเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารในการตรวจสอบ  และติดตามผลการปฏิบัติงาน  ส่วนราชการจึงจำเป็นต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส  มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ประหยัด  ตรวจสอบได้  และบรรลุตามเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ขององค์กร  เป็นหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในที่จะตรวจสอบ  ติดตาม  และประเมินผลการดำเนินงานเพื่อให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจในข้อมูลหลักฐานต่างๆ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเห็นความสำคัญในการจัดตั้งหน่วยตรวจสอบภายใน  ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  เรื่อง  

การบริหาร  และการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ปัจจุบันหน่วยตรวจสอบภายในมีบุคลากรจำนวน  6  คน  โดยมีนักตรวจสอบภายใน  5  คน  และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  1  คน  ปฏิบัติงานภายใต้การกำกับดูแลของนางสาวศศิธร ชนไธสง 

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์: 044 233000 เบอร์โทรภายใน 1800, 1810 และ 1830

Internal Audit of Rajamangala University of Technology Isan, 744 Suranarai Road, Muang, Nakronrachasima Province, Thailand. 30000 Tel. (+66) 044 233000