หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์: 044 233000 เบอร์โทรภายใน 1800, 1810 และ 1830

Internal Audit of Rajamangala University of Technology Isan, 744 Suranarai Road, Muang, Nakronrachasima Province, Thailand. 30000 Tel. (+66) 044 233000