วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ หน่วยตรวจสอบภายใน  (Vision)

          ปฏิบัติงานตรวจสอบอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ เพื่อเป็นเครื่องมือของผู้บริหาร ในการพัฒนาการบริหาร จัดการสู่ความเป็นเลิศ

พันธกิจ หน่วยตรวจสอบภายใน  (Mission)

  1. ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูล และ ตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิคและวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็น และ เหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
  2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ บริหารการเงิน การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน และ การบริหารงานด้านอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และ นโยบายของมหาวิทยาลัยฯ
  3. ประเมินผลการปฏิบัติงาน และ เสนอแนะวิธีการ หรือ มาตรการในการปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติงานตามข้อ 1 และ 2 เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัดยิ่งขึ้น รวมทั้งเสนอแนะเพื่อป้องกันปรามมิให้เกิดความเสียหาย หรือ การทุจริตรั่วไหลเกี่ยวกับการเงิน หรือ ทรัพย์สินต่างๆ ทางราชการ
  4. ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ เพื่อให้การปรับปรุง แก้ไข ของหน่วยรับตรวจถูกต้องตามที่ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแนะ
  5. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และ ภายนอก มหาวิทยาลัย เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบของส่วนราชการบรรลุเป้าหมาย และ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน เกี่ยวกับขอบเขตงาน แผนงาน และ ผลการตรวจสอบของมหาวิทยาลัย
  6. ให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม และ เป็นอิสระ แนะนำแนวทางในการปฏิบัติตามระเบียบคำสั่ง และการควบคุมภายใน กับหน่วยรับตรวจต่าง ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่ส่วนราชการ และ ปรับปรุงการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้ดีขึ้น
  7. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการ นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบประจำปี

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์: 044 233000 เบอร์โทรภายใน 1800, 1810 และ 1830

Internal Audit of Rajamangala University of Technology Isan, 744 Suranarai Road, Muang, Nakronrachasima Province, Thailand. 30000 Tel. (+66) 044 233000